Страницы

понедельник, 31 октября 2016 г.

Ուղղագրություն

ա/ ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիք, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուկ, հոգեհմա, քաշքշուկ :

բ/ անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական, բարեհոգի, բարեկարգ, բերգատու, գոգավոր, բարեհոգի, երգահան, ծեք, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ (ծույլ,ալարկոտ):

գ/ անհոգի, բարկ, բարվոքել, բացականչություն, բերանքսիվայր, գլխահակ, գոգնոց, զուգերգ , կարգապահ, հագնել, հեքիաթ, քսուք : 

դ/ անհարկի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դեգերել, դիրք, դիցուք, դրասանգ, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկնել, երկրպագել, զիգզագ, զկեռ (հատապտուղ), հոգեբան:

ե/ աքցան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր, թաղիք, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, թնջուկ, իգական, ժանիք, լեգեոն, լկտի, ծակել:

զ/ անհոգ, ծեծկռտուք, ծունկ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք, հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հավաքել, հեգ (խեղճ), հեռաձիգ, հերյուրանք, տրտմաշուք:

էգինարբուք (խրախճանք), գինարբուկ (ծաղիկ), կարգավիճակ, հավաքույթ, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգնակի, հոգատանջ, հոգոց, հոնքհրմշտուք, հոգոց, ոգելից, փնտրտուք :

ը/ ձագար, ձայնա.կցել, ձգան, ձգտում, ձիգ, ճանկել, ճաքել, ճանկռտուք, ճգնել, ճգնակյաց, ճգնաժամ, ճկուն, ճտքավոր, մածուկ, մակույկ, մանրուք, մարգարիտ :

թ/ հոգալ, հրաձիգ, ճգնավոր, չլվել, ճրագակալ, մարգարտաշող, հոգեվիճակ, մրգատու, շոգենավ, ոգեկոչել, Սարգիս, վարակազերծել, սգավոր, քաշկռտուք:

ժ/ մարգարտափայլ, մաքրասեր, մեծահոգի, մեղք (հանցանք), մեղկ (թուլամորթ), սուգ, միգամած, մոգական, մտահոգություն, մտմտուք, մրգահյութ, շոգել, նախքան, նախկին, նորոգել,շականակագույն:

ժա/ միգապատ, մրգաշատ, շքերթ, ոգելից, սրտխառնուք, վարակիչ, տքնաջան, տնկարան, փակցնել, փափագել, փսփսուկ, օրակարգ, շուտասելուկ:

ժբ/ շոգեխաշել, ոգևորություն, չօգնել, պատարաք, պատշգամբ, պատրույկ, պարգևատրել, պաքսիմատ,սերկևիլ, վարք (պահվածք), վարկ (հեղինակություն), վարգ (ձիու համաչափ քայլք):

ժգ/ չմուշկ, չոքել, սարքավորում, վարագույր, նորոգել, վերք, տագնապալի, տաքդեղ, տկարամիտ, ուրագ,փեղկ, օրհներգ:
1.     Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.
ա/ ակ-նբախ, ամենաընդունակ, այլնտրանք,առընթեր, գահընկեց,գիրկընդխառն, գործընկեր, գույն-զգույն, երկ-նչել, զուգընթաց,թ-ր-խկ, լուս-նկա, հյուրընկալ, ձեռ-նտու, մակընթաց:
բ/ ակ-նդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր,դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչընդոտ, կոր-նթարդ,համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չընկճվել, չր-խկոց, վեր-նձյուղվել:
գ/ ակ-նթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց,ինքնըստինքյան, համընկնել, ձ-կնկիթ, մեջընդմեջ, մթ-նկա, մթ-նշաղ,նախընտրել, որոտընդոստ, չըրխկ, չըմբռնել, սրընթաց, օրըստօրե: 
դ/ անակ-նկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առ-նչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետ-զհետե, մակընթացություն,շ-ր-խկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ: - 
2.      Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում Ը.
ա/ ակ-նբախ, անընդունակ, չընթերցել, չառընչվել, կ-նկճեն, վըշշոց,թըխկ, նախընթաց:
բ/ չընդունել, լուս-նկա, վայրընթաց, գործընկեր, շր-խկոց,մակընթացություն, հատընտիր, ինքն-ստինքյան:
գ/ խոչընդոտ, անըմբռնելի, օրըստօրե, շրըխկ, նորընտիր, հյուրընկալ,անընդդիմադրելի, տասը:
դ/ սրընթաց, մերթընդմերթ, առ-նթեր, չընտրել, խաղընկեր,անընդունելի, երկընտրանք, ակընթարթ:
աալեծուփաղբակույտաղբյուրամբարիշտամբարձիչամենասուրբամպհովանի,ամրակոփանխաբանխափանապշելապստամբելարբենալափսեափսոսալբամբ,բամբասելբամբելբորփ:
բ/ Գաբրիել, գամփռ, գինարբուք, գիպս, գոմաղբ, գռփել, գրաբար, դարբին, Ափխազիա,աղբանոց, Արփինե, դարպաս, դափնեպսակ, եղբայր, երբ, երբեմն, երբևիցե, երեսսրբիչ,երկնահուպ, երփներանգ, զամբիկ -  գ/ ըմբշամարտ, ըմբոշխնել, ընդհուպ, թարփ, թափառաշրջիկ, թափք, թմբլիկ,թմբկաթաղանթ, թպրտալ, թրմփալ, թփթփացնել, թփուտ, ժայռակոփ, իբրև, լեփ-լեցուն,լիրբ, խաբեբա, խաբկանք, խարխափել, խծբծանք, նրբանցք
դ/ նրբիրան, ողբերգություն, սրբապատկեր, աղբարկղ, դափնեվարդ, երբեմնի, երբևէ,խոպան, երփներանգ, թափթփել, խաբել, խոփ, ծոպավոր, Ծոփք, ծպտուն, կառափնարան,կոփ:
ե/ կոփվել, Հակոբ, համբակ, Համբարձում, համբերություն, համբույր, հապճեպ, հարբեցող,հարբուխ, հափշտակել, հենացուպ, հպանցիկ, Հռիփսիմե, հուսախաբ, ձերբազատվել,ճամփորդ, ճեպընթաց, ճողոպրել
զ/ նրբաճաշակ, շերեփուկ, ողբանվագ, հապշտապ, ձերբակալել, ճամպրուկ, ճեպ-ճերմակ,նրբակազմ, նրբանկատ, շեփորահար, սիբեխ, ողբերգակ
է/ աղբահավաք,  ոսկեծոպ,  ոսկեծուփ,  պատշգամբ,  որբանոց, սեպտեմբեր,սեփականություն, սեպ-սև, նրբին, սթափվել, սրբազան, սրբագրել, սրբապատկեր,սրտատրոփ, սփրթնել, վիրաբ:
ը/ աղբահավաք, դափ-դեղին, դափնի, թափանցիկ, ծպտուն, կապկապել, ներբան,հղփանալ, հպվել, նրբերշիկ, պապակ, Սերոբ, ուրբաթ, փափագ, փրփուր:

Комментариев нет:

Отправить комментарий