Страницы

пятница, 13 октября 2017 г.

Ձեր կյանքից վերհիշե՛ք և ներկայացրե՛ք իրավիճակներ, որոնցում բախվել եք իրար հակասող արժեքների: Ձեր քայլերը այդպիսի իրավիճակներում

Այս տարի, երբ դպրոցական օրերը նոր նոր սկսվում էին, մենք բոլոր սովորողները պետք է ընտրեք առարկա, որը ամբողջ կիսամյակի ընթացքում մենք պետք է անցնեինք: Ես ցանկանում էի ընտրել ֆիզիկա կամ մաթեմատիկա, այս հարցի վերաբերյալ ես մտածեցի մի քանի օր դատելով իրավիճակը որոշեցի ընտրել մաթեմատիկա:

Комментариев нет:

Отправить комментарий