Страницы

четверг, 2 ноября 2017 г.

Քերականություն

81.Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ:
ԱՀականդրարտհամնախվերգերտար:
ԲԿարծիքդարձնելգրելգտնելհարվածզգեստօրոքդասել:
Հակակարծիք,հակադարձել,հակահարված,հակադասել:
Անդրադարձնել:
Արտագրել:
Համակարծիք,համազգեստ,համադասել:
Նախօրոք,նախադասել:
Վերադարձնել,վերագրել,վերագտնել,վերադասել:
Գերադասել:
Տարակարծիք,տարագրել:
82.Ա շարքի նախածանցներիցյոտւսքանչյոտր բո;որ հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ:
Ա Անդրհակհամենթնախներպարվերտարփոխ:
ԲԿովկաս, (հ)արձակտարածդարձդնել (դրել), կշիռմուծելփակելկանգնելաշխարհ(իկ):
Անդրկովկաս,անդրադարձ,անդրաշխարհ:
Հակադարձ,հակակշիռ:
Համարձակ,համատարած,համակշիռ,համաշխարհ:
Ենթադրել:
Նախադրել:
Ներդնել,ներմուծել,ներփակել:
Պարադրել:
Վերադրել,վերակշիռ:
Տարաշխարհ:
Փոխադարձ,փոխադրել:

Комментариев нет:

Отправить комментарий