Страницы

вторник, 21 мая 2019 г.

Մարդու իրավունքի պաշտպանի գործունեության վերլուծություն

ՄԱԿ-ի՝ 1984 թվականի կոնվենցիայի 2002 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ընդունած կամընտիր արձանագրությամբ նախատեսվում է ստեղծել կանխարգելման անկախազգային մեխանիզմորը պետք է օժտված լինի լայն լիազորություններով։ Կամընտիր արձանագրության վավերացումից հետո՝«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 2003թ հոկ 21-ի ՀՀ օրենքում 2008 թվականին կատարված փոփոխությամբ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը ճանաչվեց Կամընտիր արձանագրությամբ սահմանվածկանխարգելման անկախ ազգային մեխանիզմ։ Այնուհետև, 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված 2016 թվականիդեկտեմբերի 16-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենք ըստորի Կամընտիրարձանագրությամբ սահմանված կանխարգելման ազգային մեխանիզմի կարգավիճակը։ Նշված օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն՝կանխարգելման մեխանիզմիկարգավիճակով պաշտպանի գործունեության նպատակն է խոշտանգումների և այլ դաժանանմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքիկանխարգելումը ազատությունից զրկման վայրերում։Այս մեխանիզմի գործառույթների իրականացումը ապահովվում է Պաշտպանի աշխատակազմի խոշտանգումների ևվատ վերաբերմունի կանխարգելման վարչության միջոցով։Մարդու իրավունքներիի պաշտպանին առնթեր գործում է խոշտանգումների կանխարգելման փորձագիտականխորհուրդորը կազմված է ոլորտի հասարակական կազմակերպություններից և անկախ մասնագետներից։Կանխարգելման ազգային մեխանիզի համար տեղեկություններիաղբյուր են հանդիսանում նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացված անհատական բողոքներըազատությունից զրկման վայրեր կատարված այցերըինչպեսնաև զանգվածային լրատվության միջոցներիմիջազգային կառույցներիհասարակական կազմակերպությունների և դիտորդական խմբերի հրապարակած նյութերն ուուսումնասիրությունները։
 Կարդալով այս ամենը ես եզրակացրեցիոր մարդու իրավունքի պաշտպանը անկախ ազգային մեխանիզմ էորը չի ենթարկվում ոչ մի այլ մարմնիԸստ իս կառավարությունը ճիշտէ արելոր ստեղծել է մի այլ ազգային մարմինըոր անկախ էՆաև ճիշտ է արվումոր մարդու իրավունքի պաշտպանը իրավունքի ունի ներկայացնել իր անհատական բողոքները,ազատությունից զրկման վայրեր կատարված այցերըինչպես նաև զանգվածային լրատվության միջոցներիմիջազգային կառույցներիհասարակական կազմակերպությունների ևդիտորդական խմբերի հրապարակած նյութերն ու ուսումնասիրությունները, որոնք տարբեր քննարկումների ժամանակ հաշվի են առնվելու, որպես անհատական անձի տված ինֆորմացիա:

Комментариев нет:

Отправить комментарий