Страницы

вторник, 1 октября 2019 г.

Տուն ֆիլմի վերլուծություն

Այս ֆիլմում հեղինակը ցանկանում է դիտորդի ուշադրությւնը սևեռել էկոլոգիական խնդիրների վրա, որոնք կան ժամանակակից աշխարհում: Ֆիլմում ասվում է, որ եթե մարդիկ չփոխեն իրենց վարվելաձևը բնության հանդեպ ապա 10 տարի հետո ամբողջ էկոհամակարգը կոչնչանա: Ֆիլմում ասվում է, օրինակ՝Ամազոն անտառը վերջին 10 տարիների ընթացքում կորցրել է տարածքի 20%-ը, ասվում է, որ 1կգ միս ստանալու համար ծախսվում է 13000լիտր ջուր: Ֆիլմի իմաստը կայանում է նրանում, որ այն դիտելով մարդը սկսի վերանայել իր վարվելակերպը բնության հանդեպ, սկսի չաշխտոտել, փորձի բնությունից չվերցնել այնքան, որքան բնությունը չի կարող տալ իրեն: Ֆիլմում նաև խոսվում է գլոբալ տաքացման մասին, իմ կարծիքով այդ խնդիրը հնարավոր է լուծել մի քանի ձևով:
  1. Կրթական համակարգերումհատուկ մասնագետները իրականացնեն էկոլոգիական դասընթացներ՝ նշելով  գլոբալտաքացման պատճառները,դրանց հետևանքնրը,սպառնացող վտանգըորպեսզիյուրաքանչյուր անհատ ինքըգիտակցի իր անձի պատճառածէկոլոգիական վնասը և փորձի այնհասցնել մինիմալ չափի:Դասընթացը պետք է լինի ոչ միայնդասախոսության մակարդակով,այլ նաև իր մեջ ներառի կոնկրետգործունեությունորի շնորհիվյուրաքանչյուր անձ ձեռք կբերիանհրաժշտ հմտություններ ևգիտելիքներ՝զբաղվելով տարածքի կանաչապատմամբշրջապատի մաքրությամբ:
  2. Շահագործումից դուրս հանելմթնոլորտը աղտոտողմեքենաները՝ դրանքփոխարինելովէլեկտրականությամբաշխատողներով:
  3. Որոնելգտնել և կիրառելէներգիայի ստացման այլաղբյուրներ:
  4. Հնարավորին չափսահմանափակելտիեզերանավերի գործածումը,օզոնային շերտը չվնասելունպատակով:
  5. Շահագործումից հանել փոքրտրանսպորտային միջոցները,դրանք փոխարինելով մեծ ,երկուհարկանի փոխադրամիջոցնելով,որպեսզի այն կարողանա ավելիշատ մարդ տեղափոխել:

Комментариев нет:

Отправить комментарий