Страницы

вторник, 22 октября 2019 г.

Խոսքի ազատություն

Խոսքի ազատությունը դա իրավունքարտահայտելու սեփականգաղափարն ու կարծիքը առանցկառավարությանարձագանքիցգրաքննությունից կամսանկցիաներից վախենալու:Խոսքի ազատությունը պետք չէ շփոթել մտքի ազատության հետ: Մտքի ազատությունը դա ուրիշների կարծիքներից անկախ սեփական տեսակետը արտահայտելու ունակությունն է: Յուրաքանչյուր մարդ իրավունքի ունի արտահայտելու իր կարծիքը, բայց կան չափանիշներ, որոնցից անցնել չի կարելիԽոսքիազատությունը համարվում էսահմանադրական իրավունք ևամրագրվում է բոլորժողովրդավարական պետություններիսահմանադրություններում: Ըստ այդ օրենքի յուրաքանչյուր ոք ունի իրկարծիքն ազատ արտահայտելուիրավունքԱյս իրավունքը ներառում էսեփական կարծիք ունենալուինչպեսնաև առանց պետական և տեղականինքնակառավարման մարմիններիմիջամտության և անկախ պետականսահմաններիցտեղեկատվությանորևէ միջոցով տեղեկություններ ուգաղափարներ փնտրելուստանալու ևտարածելու ազատությունը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий