Страницы

вторник, 17 декабря 2019 г.

«Ժպիտ»

1.       Գտիր արվեստի նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը նշող տողերը։
 Իսկ ինչո՞ւ ենք հերթ կանգնել,— հարցրեց Թոմը։— Միայն նրա վրա թքելո՞ւ համար։
Գրիգսբին հայացքը հեռացրեց տղայից ու նայեց երկնքին։
— Է՛հԹոմմեր կանգնելն արժե,— և նա սովորություն դարձած շարժումով ձեռքը տարավ աստված գիտե թե երբ պատռված վերարկուի գրպանըսիգարեթ հանելումի բանորը վաղուց վերացել և հուշ էր դարձել։
Թոմը հաճախ էր այդպիսի շարժումներ տեսել։
— Տեսնո՞ւմ եսԹոմինչ խաղ են խաղացել մեր գլխին։ Բանը ոչ թե անցյալից մնացած ժառանգության նկատմամբ ունեցած ատելությունն է։ Կարո՞ղեսինձբացատրելթեինչպե՛սեղավորգլորվեցինքայսվիհըորտեղքաղաքներիփոխարենմիայնավերակներենճանապարհները՝խառնաշփոթդարուփոսերիսկդաշտերըմինչևհիմաէլգիշերներըլուսարձակվումենռադիոակտիվությունից։Ասելսայնէորժամանակինշատզզվելիապուրենեփելմարդիկ։

2.       Գտիր այն տողերըորտեղ արտահայտվում է վերաբերմունքիպատճառը։
— Կարծեմ մենք ատում ենք ամեն բանառանց բացառության,— ասաց Թոմը։
— Ճիշտ է։ Ատում ենք այն ամբողջ գարշելի ելուզակախումբըոր ժամանակին կառավարել է աշխարհը։ Սրանց պատճառով էոր հիմա քաղցած ենքդողում ենք ցրտից և քարանձավներում ենք պատսպարվել։Էլչեմասումորոչխմումենքոչծխումևոչի՛նչոչի՛նչչենքանումբացառությամբտոնակատարություններինմասնակցելուց։Այո՛Թոմտոնակատարություններնենմիայնմեզմնացել։
Եվ Թոմը հիշեցթե ինքը ինչպիսի տոնակատարությունների է մասնակցել անցած տարիներին։ Մի անգամհրապարակումնրանք գրքերէինպատառոտումևայրում։Այնժամանակբոլորըհարբեցինևզվարճացանմինչևհալիցընկնելը։Իսկգիտությանտոնիօրըսրանիցմեկամիսառաջնրանքքարշտալովհրապարակբերեցինվերջինավտոմեքենան։Մարդիկվիճակգցեցինևնրանցումբախտըբերեցթույլտրվեցմեկականանգամծանրմուրճովհարվածելավտոմեքենային։

3.       Նկարագրիր տղայի վերաբերմունքը «Ժպիտի» նկատմամբ։Կարծիքդգրիրիսկականարվեստիմասին։
Տղային դուր էր գալիս Մոնա Լիզայի ժպիտը և նա չէր ցանկանում մնացածի նման շարունակել թքել Մոնա Լիզայի նկարի վրաՆա պոկեց նրա ժպիտըորը իր համար շատ գեղեցիկ էր և փախավ վերցնելով այն:
4.       «Սիրում եմ», «Ատում եմ» արտահայտությունների հոգեբանականևհանրայինհիմքերիմասինդատողությունարահիմնավորիրդատողությունդօրինակներով։
Սիրում եմ նշանակում էոր այդ երևույթը քեզ հոգեհարազատ է և այն դուր է գալիս քեզ:
Ատում եմ նշանակում էոր այդ երևույթը քեզ հոգեհարազատ չէ և այն դուր չի գալիս քեզ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий