Страницы

вторник, 21 ноября 2017 г.

Ընթերցանություն
Հարուկի Մուրակամի՝   Է՛հբախտս չի բերում
Այս պատվածքում հեղինակը ուզում է ասելոր կյանքում միայն երջանկություն չի հանդիպումայլ այն ստեղծված է նաև դժվարությունների համարԱյս պատվածքում մի մարդու բախտ միքանի անգամ բերեցբայց հետո նա հանդիպեց հազարավոր դժվարություններիՄարդիկ հանդիպելով դժվարություններ պետք է փորձեն այն հաղթահարելքանզի կյանքը ստեղծված էդժվարություններ հաղթահարելու համար:
Ստեղծագործական
Այսօր կյանքի ամենատխուր կողմն այն էոր․․․
Ամեն մարդ իր կյանքում հանդիպում է տխուր և երջանիկ պահերիԿան մարդիկորոնց կյանքում տխուր պահերը ավելի շատ են քան երջանիկ և հակառակնԱմենատխուր պահերըկյանքում կարող են լինել սիրած մարդու կորուստըվատ դեպքը ընտանիքի անդամների հետ և այլնԱյս պահերը պետք է կարողանալ հաղթահարելորովհետև այդպես է որոշում մարդուուժըև ամեն մարդուն հատույ են այդ պահերըԵրջանիկ պահերը պետք է կիսել ընտանիքի անդամների հետընկերներիորպեսզի նրանք էլ ձեր նման երջանիկ լինեն և նրանք էլ կիսվենձեր հետԱյդպես է ստեղծված կյանքը և պետք է տեսնելլսել և կիսվել:

Գրաբար

Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզհայցեցէ´ք՝
եւ գտջիքբախեցէ´ք՛ եւ բացցի ձեզ։       
Զի ամենայն որ խնդրէ՛ առնուեւ
որ հայցէգտանէեւ որ բախէբացցի նմա։  
                                                                                                             (Ղուկաս  ԺԱ,  9-10)
տացի               — տրվիկտրվիպիտի տրվիտրվելու է
հայցել              — խնդրելաղաչելաղերսելպահանջելկամենալփնտրելորոնել
զի                     — որովհետևքանի որթե
բացցի              — բացվիկբացվիպիտի բացվիբացվելու է
գտջիք               — գտնեքկգտնեքպիտի գտնեքգտնելու եք
առնու               — առնում էվերցնում է
նմա                  — նրան
 Խնդրեցեք և կտրվի ձեզփնտրեցեք և կգտնեքբախեցեք և կբացվի ձեզ համարՈրովհետևով խնդրում էվերցնում էով փնտրում էգտնում էև ով բախում էբացվում է նրա առաջ:

2.Մտէք ընդ նեղ դուռնքանզի ընդարձակ է դուռնն եւ համարձակ ճանապարհնոր տանի ի կորուստեւ բազումք ենոր մտանեն ընդ նաՔանզի անձուկ է դուռնն եւ նեղ ճանապարհն`  որ տանի ի կեանսեւ սակաւք ենոր գտանեն զնա:
                                                                                                                                                                                                                                                       (Մատթէոս   Է,  13-14)
ընդ դուռն                   — դռնով
ընդ նա                       —  նրանով
համարձակ               — այստեղընդարձակլայն
տանի                         — տանում է
ի կորուստ                 — դեպի կորուստ
բազումք                     — շատերը
անձուկ                       — նեղ
ի կեանս                      — դեպի կյանք
սակաւք                       — քչերը
դուռնն                         — այն դուռը
Մտեք նեղ դռնով, քանզի ընդարձակ է դուռը և լայն է ճանապարհը,որ տանում է դեպի կորուստ, և շատեր են, որ մտնում են դրանով: Քանի որ նեղ է դուռը և նեղ ճանապարհը, որը տանում է դեպի կյանք, և քչերն են, որ գտնում են այն:
3. Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին ու զերկիրԵւ երկիր էր աներեւոյթ եւ անպատրաստԵւ խաւար ի վերայ անդնդոցեւ Հոգի Աստուծոյ շրջէր ի վերայ ՋրոցԵւ ասաց ԱստուածԵղիցիլոյս.  եւ եղեւ լոյսԵւ ետես Աստուած զլոյսն զի բարի է:  
                                                                                                                                                                                                                                                         (Ծննդոց    Ա,   1-4)  
ի սկզբանէ                         — սկզբում
արար                                 — արարեցստեղծեց
զերկին                              — երկինքը
աներեւոյթ                         — անտեսանելիաչքին չերևացող
ի վերայ անդնդոց             — անդունդների վրա
շրջէր                                  — շրջում էր
եղիցի                                 — լինիթող լինիկլինիպիտի լինիլինելու է
եղեւ                                    — եղավ
ետես                                  — տեսավ
Սկզբում Աստված արարեց երկինքը և երկիրը:Եվ երկիրը անտեսանելի էր և անպատրաստ: Եվ անդունդերի վրա խավար էր, և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրայով: Եվ Աստված ասաց՝թո լույս լինի, և լույս եղավ: Եվ Աստված տեսավ, որ լույսը բարի է:


Комментариев нет:

Отправить комментарий