Страницы

понедельник, 12 февраля 2018 г.

Վարժություններ
Վարժություն 1։ Դո՛ւրս գրել ածականներըդրանցից երեքը գործածե՛լ
նախադասություններում։
Այս գետի ափինայս ուռենու տակ
Իմ մանկությունն է անցել երազուն,Խաղացել է նա գետում այս հստակ,Ոսկի է փնտրել այս տաք ավազում։
Նա թառել է այս ծառերին դալար,Երկյուղով մտել այրերը այս մութ
Ու կածաններում այս օձագալար
Թափառել է նա մինչև մայրամուտ։
Եվ իր ծիծաղի ալիքներն է ջինջ
Տվել նա մի օր ջրերին այս խենթ,Որ ուրախ երգով տարել ամեն ինչ
Ուսակայնոչինչ չեն բերել էլ ետ։
Ամեն ինչ այստեղ նույնն է մնացել,Նույն ալիքներն են գալիս ու գնում,Եվ միայն ուռին ջրին կռացել,Մի ինչ-որ կորած բան է որոնում։
Ես անտառում տեսա կորած-մոլորված երեխայի:
Բոլորս առավոտյան ուրախ արթնանում ենք, որպեսզի մեր օրը նույնպես ուրախ անցնի:
Բոլորս երկյուղով ենք պատկերացնում մոտիկ մարդու մահ:
Վահագն Դավթյան
Վարժություն 2։ Գտնե՛լ այն ածականներըորոնց գերադրական աստ-իճանը –գույն մասնիկով չի կազմվում։
Բարձրմեծտաքնվազթանկլավուժեղազնիվզվարթխոշորհին,բարակկոշտուրախնորքաղցր։
Վարժություն 3։ Գրե՛լ տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։
Նկարայգիծաղիկգիրքգորգ։
Մեծ նկար, փոքր նկար, խորհին իմաստ արտահայտոց նկար:
Փարթամ այգի, գունեղ այգի, ահռելի այգի:
Խենթ ծաղիկ, գեղեցիկ ծաղիկ, փթթած ծաղիկ:
Խորիմաստ գիրք, հաստափոր գիրք, իմաստուն գիրք:
Կեղտոտ գորգ, մաքուր գորգ, հնավուրձ գորգ:
Վարժություն 4։ Գտնե՛լ որակական ածականներըկազմե՛լ նախադասու-թյուններ՝ գործածելով դրանք:Բարձրմարմնագույնաշակերտականամուրիթունդլեռնայինբրդյա,պղտորտխուրվճարովիցածրդեղինժլատնարնջագույնպատանեկան,ջրալիդաշտայինթավշյաասվեուրախքաղցրանվճար։
Լեռան բարձր գագաթից ես դիտում էին մայրամուտ:
Բոլորս կյանքում տխուր պահեր ենք ունենում:
Ցածր վայրից ես ընկա վնասել արմունկս:
Վարժություն 5։ Գտնե՛լ ածականները և դրանցով կազմել բառակապակ-ցություններ:Աղոտդերձակդժվարինհոգատարմանրահատակկավհաճարենի,հյուսնությունլսարանհանգամանորեներկաթպողպատեսնահավատդետալ,գործունյաբարեգութդաժանատլասչիթփայտեկաղապարշրջանակթղթե:
Դժվարին շատապար
Հոգատար վայր
Պողպատե շիշ
Սնահավատ մարդ
Գործունյա կին
Բարեգութ նախագահ
Դաժան բռնակալ
Փայտե աթող
Թղթե բաժակ

Комментариев нет:

Отправить комментарий