Страницы

воскресенье, 4 марта 2018 г.


Ուսումնասիրելով ՀՀ Սահմանադրությունը /2015թ. դեկտեմբերի 6/՝ դուրս գրե՛ք մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատություններն ամրագրող հոդվածները՝ դրանք դասարանում քննարկելու նպատակով /գրավոր/.

Հոդված 23. Մարդու արժանապատվությունը
Հոդված 24. Կյանքի իրավունքը
Հոդված 25. Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը
Հոդված 26. Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի արգելքը
Հոդված 27. Անձնական ազատությունը
Հոդված 28. Օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությունը
Հոդված 29. Խտրականության արգելքը
Հոդված 30. Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը
Հոդված 31. Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիությունը
Հոդված 32. Բնակարանի անձեռնմխելիությունը
Հոդված 33. Հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը
Հոդված 34. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը
Հոդված 35. Ամուսնանալու ազատությունը
Հոդված 36. Ծնողների իրավունքները և պարտականությունները
Հոդված 37. Երեխայի իրավունքները
Հոդված 38. Կրթության իրավունքը
Հոդված 39. Մարդու ազատ գործելու իրավունքը
Հոդված 40.Ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը
Հոդված 41. Մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը
Հոդված 42. Կարծիքի արտահայտման ազատությունը
Հոդված 43. Ստեղծագործության ազատությունը
Հոդված 44. Հավաքների ազատությունը
Հոդված 45. Միավորումների ազատությունը
Հոդված 46. Կուսակցություն ստեղծելու և կուսակցությանն անդամագրվելու իրավունքը
Հոդված 47. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության իրավունքը
Հոդված 48. Ընտրական իրավունքը և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքը
Հոդված 49. Հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը
Հոդված 50. Պատշաճ վարչարարության իրավունքը
Հոդված 51. Տեղեկություններ ստանալու իրավունքը
Հոդված 52. Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու իրավունքը
Հոդված 53. Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքը
Հոդված 54. Քաղաքական ապաստանի իրավունքը
Հոդված 55. Արտաքսման կամ հանձնման արգելքը
Հոդված 56. Ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունքը
Հոդված 57. Աշխատանքի ընտրության ազատությունը և աշխատանքային իրավունքները
Հոդված 58. Գործադուլի իրավունքը
Հոդված 59. Տնտեսական գործունեության ազատությունը և տնտեսական մրցակցության երաշխավորումը
Հոդված 60. Սեփականության իրավունքը
Հոդված 61. Դատական պաշտպանության իրավունքը և մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մարմիններ դիմելու իրավունքը
Հոդված 62. Վնասի հատուցման իրավունքը
Հոդված 63. Արդար դատաքննության իրավունքը
Հոդված 64. Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը
Հոդված 65. Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու իրավունքը
Հոդված 66. Անմեղության կանխավարկածը
Հոդված 67. Մեղադրանքից պաշտպանվելու իրավունքը
Հոդված 68. Կրկին դատվելու արգելքը
Հոդված 69. Դատապարտվածի բողոքարկման իրավունքը
Հոդված 70. Ներման խնդրանքի իրավունքը
Հոդված 71. Մեղքի սկզբունքը և պատժի համաչափության սկզբունքը
Հոդված 72. Հանցագործություններ սահմանելիս և պատիժներ նշանակելիս օրինականության սկզբունքը
Հոդված 73. Օրենքների և այլ իրավական ակտերի հետադարձ ուժը
Հոդված 74. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների կիրառելիությունն իրավաբանական անձանց նկատմամբ
Հոդված 75. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրականացման կազմակերպական կառուցակարգերը և ընթացակարգերը
Հոդված 76. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումներն արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ
Հոդված 77. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների չարաշահման արգելքը
Հոդված 78. Համաչափության սկզբունքը
Հոդված 79. Որոշակիության սկզբունքը
Հոդված 80. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ դրույթների էության անխախտելիությունը
Հոդված 81. Հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները և միջազգային իրավական պրակտիկան

Комментариев нет:

Отправить комментарий