Страницы

среда, 23 мая 2018 г.

Տարբերակ 1
1. Կարո՞ղ է բուսական յուղի կաթիլըանսահմանափակ տարածվել ջրիմակերևույթով.
Պատչի կարողԿաթիլը կտարածվիայնքան ժամանակքանի դեռ շերտիհաստությունը չի հավասարվել յուղիամենափոքր մասնիկների չափերին:
2. Փոքրագույն մասնիկներըորոնցիցկազմված են տարբեր նյութերըկոչվում ենատոմներ:
3. Նյութի փոքրագույն մասնիկներիբաղկացուցիչ մասերը կոչվում ենմոլեկուլներ:
4. Ո՞ր նյութերում է (պինդհեղուկ թեգազայինտեղի ունենում դիֆուզիան.
ՊատԴիֆուզիա տեղի է ունենում պինդմարմիններումհեղուկներում և գազերում
5. Թթու դնելիս թարմ վարունգների վրատաք աղաջուր են լցնումԻնչո՞ւ է վարունգների աղիացումը տաք ջրումընթանում ավելի արագ:
Պատմոլեկուլների շարժմանարագությունը մեծանում է, և դիֆուզիանարագ է կատարվում
6. Նյութի մոլեկուլների միջև.
ՊատԳոյություն ունի փոխադարձձգողություն և վանողություն
Տարբերակ 2


Տարբերակ 2
1. Նույն նյութի մոլեկուլները.
Պատիրարից չեն տարբերվում
2. Տարբեր նյութերի մոլեկուլները.
Պատտարբերվում են միմյանցից
3. Ի՞նչ է դիֆուզիան.
Պատմի նյութի մոլեկուլներիներթափանցումն է մյուս նյութիմոլեկուլների մեջ:
4. Դիֆուզիայի երևույթից նյութիկառուցվածքի վերաբերյալ ի՞նչ կարևորեզրակացություն կարելի է անել.
Պատբոլոր նյութերի մոլեկուլներըանընդհատ շարժվում են
5. Որոշ պողպատե դետալներիամրությունը մեծացնելու համար նրանցմակերևույթները պատում են քրոմով(այդ պրոցեսը կոչվում է քրոմապատումՔրոմապատման համար դետալըտեղավորում են քրոմի փոշու մեջ և տաքացնում մինչև 10000C: 10-15 ժամ հետոքրոմը ներթափանցում է պողպատիվերին շերտի մեջՖիզիկական ի՞նչերևույթ է տեղի ունենում:
Պատդիֆուզիա
6. Ի՞նչ նպատակով են տաքացնումպողպատե դետալները և քրոմի փոշին.
Պատմեծանում են երկու նյութերիմոլեկուլների շարժմանարագությունները, և դիֆուզիան արագէ ընթանում:

Տարբերակ 3
Տարբերակ 3
1. Մետաղներիհեղուկների և օդիտաքացման դեպքում նրանց ծավալը.
Պատմեծանում է
2. Որովհետև նյութերը.
Պատկազմված են առանձինմասնիկներից
3. Նրանց տաքացման դեպքումմասնիկների միջև արարքները.
Խատմեծանում են
4. Դիֆուզիան կախվա՞ծ է ջերմաստիճանից.
Պատինչքան ջերմաստիճանը բարձրէ, այնքան դիֆուզիան արագ է ընթանում
5. Արդյո՞ք նույն արագությամբ ենշարժվում մոլեկուլները տաք ջրում և սառը ջրում:
Պատտաք ջրում արագություննավելի մեծ է, քան սառը ջրում
6. Նյութի մոլեկուլները ձգում ենմիմյանցԱյդ դեպքում ինչո՞ւ նրանցմիջև կան ազատ տարածություններ, և նրանք կիպ չեն կպչում իրարԴրապատճառը այն է, որ մոլեկուլները.
Պատշարժվում են
Տարբերակ 4
1. Ապակե սրվակի մեջ լցնում են ջուրիսկ հետո զգուշորեն ավելացնում ենսպիրտ (նկ.3): Չափելով սպիրտիմակարդակը՝այն խառնում են ջրիհետՊարզվում է, որ ստացվածխառնուրդի ծավալը փոքր է երկուհեղուկների ծավալների գումարից(նկ.3,բ)Բերվածբացատրությունների ո՞րն է ճիշտ.
Պատջրի մասնիկների միջև կամմիջմոլեկուլային տարացքներորտեղ էլ տեղավորվում են սպիրտիմասնիկները:
2. Ի՞նչ մասնիկների է կազմված ……… մոլեկուլը.
Թթվածնի-երկու ատոմ թթվածնից
Ջրածնի-երկու ատոմ ջրածնից
Ջրի-երկու ատոմ ջրածնից և մեկատոմ թթվածնից
3. Ո՞ր մարմիններում է դիֆուզիանարագ ընթանում՝պինդհեղուկթեգազային.
Պատգազերում
4. Նու՞յն արագությամբ են շարժվումարդյոք օդի մոլեկուլները ամռանշոգ և ձմռան ցուրտ օրերին.
Պատամռանը ավելի արագքանձմռանը

Տարբերակ 1
1. Մոլեկուլները ինչպե՞ս ենդասավորված պինդմարմիններում և ինչպիսի՞ շարժում են կատարում.
ՊատՄոլեկուլները դասավորվածեն իրարից մեծհեռավորությունների վրա(մոլեկուլների չափերի հետհամեմատածև շարժվում ենանկանոն
2. Բերված հատկություններիցորո՞նք են պատկանումհեղուկներին.
Պատունեն որոշակի ծավալ
3. Կփոխվի՞ գազի ծավալըեթե այն 1լ տարողությամբ անոթից պոմպովդուրս քաշենք և լցնենք 2լտարողությամբ անոթի մեջ.
Պատչի փոփոխվի
4. Մոլեկուլները դասավորված ենշատ մեծ հեռավորություններիվրա (իրենց չափերի հետհամեմատած). Փոխազդեցությանուժը նրանց միջև թույլ է, շարժումը՝քաոսայինԴաինչպիսի՞ մարմին է.
Պատգազային
5. Ի՞նչ վիճակում կարող է գտնվելպողպատը՝պինդհեղուկգազային.
Պատմիայն պինդվիճակում(նորմալ պայմաններում).

Տարբերակ 2
1. Մոլեկուլները ինչպե՞ս ենդասավորված հեղուկներոմ և ինչպիսի՞ շարժում ենկատարում.
Պատմոլեկուլներըդասավորված են իրարից մեծհեռավորությունների վրա(համեմատած մոլեկուլի չափերիհետ) և շարժվում են անկանոն
2. Բերված հատկություններիորո՞նք են պատկանումգազերին.
Պատչունեն սեփական ձև
3. Չափանոթում կա 100սմ3 ծավալովջուրԱյն լցնում են 200սմ3տարողություն ունեցող բաժակիմեջԿփոխվի՞ ջրի ծավալը.
Պատչի փոխվի
4. Մոլեկուլները կիպ դասավորվածենուժեղ ձգում են իրար, և յուրաքանչյուր մոլեկուլտատանվում է որոշակի դիրքիշուրջԻ՞նչ մարմին է դա.
Պատպինդ մարմին
5. Ջուրը ինչպիսի՞ վիճակներումկարող է գտնվել՝պինդ ,հեղուկգազային.
Պատհեղուկ (նորմալպայմաններում)
Տարբերակ 3


1. Ինչպե՞ս են դասավորված գազիմոլեկուլները և ինչպիսի՞ շարժումեն կատարում.
Պատմոլեկուլները դասավորվածեն մոլեկուլի չափերը մի քանիանգամ գերազանցողհեռավորությունների վրա և շարժվում են անկանոն:
2. Բերված հատկությունների որո՞նքեն պատկանում պինդմարմիններին.
Պատպահպանում են իրենց ձևը
3. Կփոխվի՞ գազի ծավալըեթե այնպոմպով քաշենք 20լ տարողությամբ բալոնից և լցնենք40լ տարողությամբ բալոնի մեջ:
Պատ.՝չի փոխվի
4. Կա՞ այնպիսի նյութ, որի մոլեկուլները դասավորված են մեծ հեռավորությունների վրա, ուժեղ ձգում են միմյանց և տատանվում են որոշակի դիրքերի շուրջ.
Պատ.՝այնպիսի նյութ գույություն չունի
5. Ինչպիսի՞ վիճակում կարող է գտնվել սնիդկը՝պինդ, հեղուկ, գազային.
Պատ.՝հեղուկ (նորմալ պայմաններում)

Տարբերակ 4
1. Ներքևում նշված է մոլեկուլիվարքը հեղուկներումգազերում և պինդ մարմիններումԻ՞նչն է ընդհանուր հեղուկների և գազերիհամար.
Պատ. ՝մոլեկուլները շարժվում ենանկանոն
2. Տրված հատկությունների որո՞նքեն պատկանում պինդմարմիններին.
Պատունեն որոշակի ծավալ
3. Շշում կա 0.5 լ ծավալով ջուրԱյնլցնում են 1լ տարողությամ անոթիմեջԿփոխվի՞ արդյոք ջրի ծավալը.
Պատչի փոփոխվի
4. Մոլեկուլները դասավորված ենայնպեսոր նրանց միջև եղածհեռավորությունները փոքր ենմոլեկուլի չափերիցՆրանք ուժեղձգում են միմյանց և տեղափոխվում են մի տեղիցմյուսըԻնչպիսի՞ մարմին է դա.
Պատգազ
5. Ինչպիսի՞ վիճակում կարող է գտնվել թթվածինը՝պինդհեղուկգազային.
Պատգազային վիճակում (նորմալպայմաններում)

Комментариев нет:

Отправить комментарий