Страницы

среда, 23 мая 2018 г.

Նկարագրելջերմահաղորդականության երևույթը<<ցուցադրող>> փորձը:
Սառույցը և տաքացված գնդիկները, երբ իրար հպենք ապա կտեսնենք, որ սառույցի ջերմաստիճանը բարձրանում է ստիպելով իրեն հալվել, իսկ տաքացված գնդիկը սառչել է:
2.Բացատրել,թե ինչպես էջերմահաղորդումն իրականացվումմոլեկուլների քաոսայն շարժմամբ ևփոխազդեցությամբ:
Գազերում մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են գտնվում, քան պինդ նյութերինը, այսիքն ջերմահաղորդումն գազերում ավելի դանդաղ է քան պինդ նյութերում: Նյութերի տաք և սառ մոլեկուլները իրար հպելիս մեկը մյուսին է փոխանցում իր ներքին էներգիան, իր հետել ջերմոթյունը:
3.Փորձով համոզվել ենք,թե ինչպեսպղնձե և պողպատե ձողերի երկայնքովջերմահաղորդման արագություններըտարբերվեցին:Նկարագրել :
Պղինձը և պողպատե ձողերը ունեն տարբեր ջերմահաղորդականություն, այսիքն ամեն նյութ ունի տարբեր ջերմահաղորդականություն: Այդ պատճառով էլ այն նյութը, որի ջերմահաղորդականությունը բարձր է, ապա այնտեղ ջերմահաղորդականությունը ավելի արագ է տեղի ունենում: 
4.Թվարկել լավ և վատ ջերմահաղորդիչնյութեր
Թթվածին և երկաթ:
5.Ինչու էօդը վատ ջերմահաղորդիչ
Որովհետև օդը գազային նյութ է, այսիքն օդի մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են, դրանից հետևում է, որ այնտեղ ջերմահաղորդականությունը տեղի է ունենում ավելի դանդաղ:
6.Ինչ կիրառություններ ունեն վատջերմահաղորդիչները
Ցածր ջերմահաղորդակիչները օգտագործվում են, որպես ջերմամեկուսիչներ:
7.Ջերմահաղորդման որ եղանակն ենանվանում կոնվեկցիա
Կոնվեկցիա են անվանում հեղուկի կամ գազի հոսանքների միջոցով կատարվող ջերմահաղորդումը, որը հետևանք է հեղուկի կամ գազի շերտերի անհավասարաչափ տաքացման:
8.Որն է կոնվեկցիայի ևջերմահաղորդականության երևույթիհիմնական տարբերությունը:
Ջերմահաղորդականության ժամանակ հեղուկի կամ գազի շերտերը հավասարաչափ են տաքացվում, իսկ կոնվեկցիայի ժամանակ անհավասարաչափ:
9.Ինչպես է գոյանում ամպը:
Արեգակը տաքացնում է գետինը, միաժամանակ տաքացնելով մթնոլորտային շերտը: Կոնվեկցիայի շնորհիվ տաքացված օդի այդ զանգվածը բարձրանում է վեր: Բարձրանալուն զուգընթաց ՝տաք օդն ընդհարձակվում է, ընդ որում բավականաչափ արագ: Օդի այդ զանգվածի ջերմաստիճանը նվազում է: Վեր բարձրացող օդը սկսում է սառել, եթե որոշ քանակով խոնավ է, ապա որոշ բարձրությունից սկսում է առաջացնել ջրի մանր կաթիլներ, գոյանում է ամպ:
10.Ինչպես է առաջանում քամին:
Երբ տաք օդը և սառ օդը միախառնվում են:
11.Ինչու են հեղուկները և գազերըտաքացնում ներքևից:
Որպեսզի արագացնեն կոնվեկցիան, և որ այն գոլորշանա դեպի վերև:
12.Հնարավոր է արդյոք կոնվեկցիանպինդ մարմիններում:Ինչու
Քանի որ պինդ մարմինները չունեն գոլորշիանալու հատկություն:

13.Ինչ է էլեկտրամագնիսականդաշտը:Ինչ վիճակներում կարող էգոյություն ունենալ:
Էլեկտրամագնիսական դաշտը մատերիայի ձև է, որով իրականցվում է լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցություն: Էլեկտրամագնիսական ալիքը կարող է գույություն ունենալ նյութի հետ կամ նյութից դուրէ
14.Ինչ է էլեկտրամագնիսական ալիքը:
Էլեկտրամագնիսական ալիքըժամանակի ընթացքում էլեկտրական ևմագնիսական դաշտերի տարածումն էտարածության մեջ
15.Ինչով են նման և ինչով ենտարբերվում էլեկտրամագնիսական ևմեխանիկական ալիքները:
Նման են նրանք նրանով, որ երկուսն էլ փոխանցում են էներգիա: Էլեկտրամագնիսական ալիքները կլանվելիս փոխակերպվում է մարմնի ներքին էներգիայի, ստիպելով մարմնի տաքացնելով:
16.Ջերմահաղորդման որ տեսակն ենանվանում ճառագայթայինջերմափոխանակում:Բերել օրինակներ:
Ջերմահաողրդումը ջերմային ճառագայթմամբ արձակմամբ կամ կլանմամբ անվանում են ճառագայթային ջերմափոխանակում: Օրինակ՝ձեռքը հպելով արդուկին:
17.Որ մարմինն է ավելի լավ կլանումջերմային ջառագայթումը՝սև,թեսպիտակ:Բերել մի քանի օրինակներ
Ավելի արագ է կլանում ջերմային ճառագայթումը սև մարմինները: Օրինակ՝ ամռանը սև շոր չեն խորհուրդ տալիս հանգել, քանի որ այն ավելի արագ է տաքացվում, քան ավելի վառ գույները, և հատկապես սպիտակ:
18.Մարմինների որ հատկությունն էբնութագրում ջերմունակությունը:
Մարմնի ջերմունակությունը բնութագրող հատկությունը, դա նրա ագրեգատային վիճակն է:
19.Որ ֆիզիկական մեծությունն ենանվանում ( նյութիտեսակարարջերմունակություն
Մարմնի ջերմային հատկությունները բնութագրող այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի հաղորդած ջերմաքանակի հարաբերությանը մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխմանը, կոչվում է տեսակարար ջերմունակություն:
20.Ինչ է ցույց տալիս տեսակարարջերմունակությունը:
Մարմնի ջերմային հատկությունները:
21.Ինչ միավորով է չափվումտեսակարար ջերմունակությունը:
Ջ/ (կգ*C0)
22.Գրել տեսակարարջերմունակությունը սահմանողբանաձևը:.
c=Q/m(t2-t1)

Комментариев нет:

Отправить комментарий