Страницы

четверг, 27 февраля 2020 г.

Մտածողություն և խոսք

Մտածողություն, ընդգրկում է «մտքերի ու զուգորդությունների նպատակաուղղված հոսքըորը կարող է հանգեցնել իրականության հանդեպ եզրակացության»:Թեև մտածողությունըգոյաբանական արժեք ունեցող գործառույթ է մարդկանց համարդրա սահմանման կամգիտակցման վերաբերյալ փոխհամաձայնություն գոյություն չունի։
Քանի որ մտածողությունը հիմնված է մարդու գործողությունների և մարդկայինփոխազդեցությունների վրադրա ֆիզիկական և մետաֆիզիկական ծագումըգործընթացները և ազդեցությունները հասկանալը շատ գիտաճյուղերի նպատակն է եղելներառյալ՝ փիլիսոփայությունլեզվաբանությունհոգեբանություննյարդաբանությունարհեստական բանականությունկենսաբանությունսոցիոլոգիա և ճանաչողականգիտություն։

Խոսք, հին քերականության մեջ նաև՝ բան։ Ի տարբերություն լեզվիորը խոսողականունակությունների ընդհանրական համակարգ է տվյալ լեզվով խոսող հանրությանյուրաքանչյուր անդամի գիտակցության մեջխոսքը այդ համակարգի կոնկրետանհատականիրացումն էլեզվի կենդանի գոյըոր դրսևորվում է խոսքային գործունեության միջոցովխոսքային ակտերով։ Խոսքը կառուցվում է լեզվական համակարգի թելադրանքովայն լեզվիհետ միասնության մեջ է։ Խոսքը բնորոշ է նրանովոր այն նյութական կողմ ունիընկալելի էզգայարաններուվ (լսողությամբտեսողությամբշոշափելիքով), իրականության հետհամապատասխանության տեսանկյունից կարող է լինել ճիշտ կամ սխալկեղծ։ Այնանկրկնելի էիրացվում է կապված հաղորդման որոշակի նպատակների հետհարմարեցվումէ իրադրության հետ (խոսքային իրադրությունծավալվում է ժամանակի ու տարածության մեջ(խոսքային շղթադինամիկ էարտադրողականությամբ սահմանափակ չէիրացվում էորոշակի անհատի կողմիցպայմանավորված է անհատի ստեղծագործական ակտիվությամբև նպատակադրումներով։

Комментариев нет:

Отправить комментарий