Страницы

четверг, 27 февраля 2020 г.

Հասարակագիտություն

Ընտանեկան կոնֆլիկտների հիմքում ընկած է ամուսինների նպատակնների ևհետաքրքրությունների օբյեկտիվ տարբերություններըորը հարաբերություններումընդունվում է որպես հակադրություն։ Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտություններըհնարավորություն են տալիս առանձնացնել ընտանեկան կյանքում առաջացող կոնֆլիկտներիտեսակ.
1. Ներանձնայինպետք է նշելոր այն մարդըորն ունի ներքին կոնֆլիկտներհաճախ սխալ էգնահատում շրջապատի մարդկանց և տեղի ունեցող իրադարձությունը։ Արդյունքում տեղի էունենում հոգեբանական ճնշում և հնարավոր է ներանձնային կոնֆլիկտը վերափոխվիմիջանձնային կոնֆլիկտի։
2. Միջանձնային-կոնֆլիկտը ծագում է 2 կամ ավելի մարդկանց միջև։ Միջանձնայինկոնֆլիկտն առաջանում է մարդկանց համատեղ աշխատանքի ժամանակ և ծագումհակադրությունների լուծման ժամանակ։ Նման կոնֆլիկտի լուծումը կախված է մարդկանցզարգացման մակարդակից։
3. Անհատական-խմբային կոնֆլիկտը առաջանում է այն ժամանակերբ անհատաինպատակըվարքը չի համապատասխանում խմբի նորմերին։
4. Միջխմբային կոնֆլիկտ-այս դեպքում կարող է տեղի ունենալ բախում տարբեր խմբերինպատակներիվարքի միջև։ Կոնֆլիկտային գործունեության հիրմքում ընկած են՝
ա) գործունեության բնույթը (հարձակվողականպաշտպանողականչեզոք)
բ) ակտիվության կոնֆլիկտներ (սիրո կորուստկապվածությունկոպտությունխանդըկյանքին տարբեր հայացքներով նայելը)
գ) ներքին կոնֆլիկտ (դավաճանությունմեկ այլ մարդու հանդեպ նոր զգացում)։ Ընտանեկանկյանքը մի ամբողջ գիտություն էորը շատ բարդ է և անըդհատ զարգացողքանի որ երկուճակատագրեր միացել են և դարձել ընդհանուր երկու աշխարհներ։ Անհրաժեշտ է ապրելընդհանուր հոգսերովհաջողություններով։

Комментариев нет:

Отправить комментарий